•  
  •  
  •  

 

 

Проекти

Проект "Равен достъп до училищно образование в условията на кризи"

                             

Основна цел на проекта е да не се допусне прекъсване на образователния процес и приобщаващото образование в условията на кризи, да се осигурят условия за ефективност на образованието, да се противодейства на риска от отпадане в ситуация на обучение от разстояние.

Специфичните цели са:

  • Подобряване на условията и осигуряване на равен достъп за обучение от разстояние в електронна среда;
  • Създаване на условия за усъвършенстване на цифровите умения на преподавателите за по-ефективна работа във виртуална среда и насърчаване използването на иновативни методи на преподаване и учене;
  • Насърчаване на мотивацията на родителите за по-активно включване в образователния процес от разстояние в електронна среда с цел подпомагане на учениците в семейната среда.

Информационната система е достъпна на адрес: https://react.mon.bg

 

site-logo       site-logo          site-logo

 

 Проект "Образование за утрешния ден"

 

Учебна година: 2020/2021 

 

Клуб "Дигитални Те"  с ръководител Анита Веизова  

 

14-ти март - Денят на числото ПИ      

 

Сайт на клуб "Дигитални Те"

 


Учебна година: 2019/2020

 

Клуб  " Ключови дигитални умения" с ръководител Анита Веизова


 

Групи за занимания по интереси за учебната 2020/2021 г.:

 

клуб "Математика"; Ръководител – Мария Давидова; Брой ученици – 10 от 7. клас

Категория: Математическо моделиране; Провежда се от 08/10/2020 до 30/06/2021 г.

Описание: Развитие на ключовите компетентности на учениците в областта на математиката.

 

клуб " Роден език"; Ръководител – Руска Георгиева; Брой ученици – 9 от 6. клас

Категория: Езиков свят; Провежда  се от 09/10/2020 до 14/06/2021 г.
Описание: Развитие на ключовите компетентности на учениците в областта на българския език и литературата

 

Трети март - Национален празник               Отечество любезно                 Хей, пролет иде!   

 

                                                                          

                         

                            


 

Учебна година: 2017/ 2018

       Проект " Твоят час"                               

 

Проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час)“ – фаза 1, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове

 Анкетна карта

 

 

Публична изява на група да извънкласна дейност " Спорт и здраве" 

 

   На 30.03.2018 година се проведе демонстративен мач по волейбол. Участниците от ИД " Спорт и здраве" показаха добра техника и колективна игра. Учениците от ГЦОУД ги наблюдаваха с интерес и аплодираха уменията им.

 

 

Публични изяви на 7 декември - Патронен празник на училището

 

          

            Публична изява на група за извънкласна дейност „ В света на литературата“

            Учениците представиха творчеството на Никола Вапцаров чрез рецитал на избрани стихове под надслов: „ Животът ще дойде по-хубав от песен, по-хубав от пролетен ден“.

            Получиха награди от директора на училището за свои стихотворения, с които участваха в конкурс, посветен на Никола Вапцаров. 

            Публична изява на група за извънкласна дейност " Спорт и здраве"

 

            Публична изява на гупа за извънкласна дейност " Рисувам и се забавлявам"

      На 29.11.2017 г. група за извънкласна дейност « Рисувам и се забавлявам» представи изложба на тема: „ Златна есен». Учениците демонстрираха умения за работа с естествeни материали - листа,  като използваха смесена техника – отпечатък от оцветени листа и темпера. 

       Директорът на училището, учители и ученици присъстваха на публичната изява. С интерес наблюдаваха работата на малките художници.

  

                                  


Учебна година: 2016/ 2017

Извънкласна дейност „ Спорт и здраве“ / Занимания по интереси/

Извънкласна дейност „ Вокална група“ / Занимания по интереси/

Извънкласна дейност „ В света на литературата-творя, проучвам и проектирам“

 / Занимания по интереси/

Екскурзия до Пловдив - Античен театър - 03.06.2017 г.

 

Участие в училищен пролетен карнавал на 22 март

 

             

 

Изработване на мартеници

 

 

Хей, пролет иде!

Стихчета и гатанки за пролетта

 

Последвайте ни

 

 

Календар

 

Контакти