•  
  •  
  •  

 

 

Документи

Педагогически съвет

Етичен кодекс на училищната общност

 

Обществен съвет 

Поименен състав

Протокол №1  Протокол №2    Протокол №3

 

Бюджет

Бюджет 2017      Отчети  Отчет - 2017 г.

Бюджет 2018 г.   Oтчет I тримесечие    Отчет II тримесечие  Отчет III тримесечие   Отчет IV тримесечие

Бюджет по проект BG05M2OP001-2.004-0004-ОП" НОИР" 

Бюджет 2019 г.  Отчет I тримесечие    Отчет II тримесечие

 

Графици / времетраене на учебни часове, провеждане на консултации, училищен спортен календар/

 

Образци на документи

Издаване на дубликат на документ за завършен клас, етап или степен на образование – удостоверения, свидетелства

Последвайте ни

 

Календар

 

Контакти